Projekty realizowane

                                                           Projekt „TO WAKE UP”

Cele projektu


Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmach działających na tzw. „wolnym rynku” oraz w Samorządach i innych instytucjach.

Działania, jakie podejmujemy mają na celu uświadomienie wszystkim potencjalnym pracodawcom korzyści płynących z poszerzenia kadr o osoby niepełnosprawne.

Kolejny cel to opracowanie i wdrożenie systemu przygotowanego specjalnie dla danego podmiotu, który pozwoli określić odpowiednie działania, wpływające na zwiększenie Finansów Podmiotu.

Moduł I skierowany do firm:

Działania

Firma SOD – Paweł Janiszewski organizuje spotkania z potencjalnym klientem, podczas których określane są wstępne ramy oraz możliwość zastosowania i wdrożenia poszczególnych rozwiązań.

W trakcie prowadzonych rozmów bada się potrzeby, poznaje oczekiwania, jakie posiada dany podmiot w związku z planowanymi działaniami.

Podczas spotkania omawiane są podstawowe kwestie:

 • czy dany podmiot jest spółką Skarbu Państwa;
 • czy klient był lub jest beneficjentem programów de minimis;
 • określa się średnie miesięczne zatrudnienie za ostatnie 12 miesięcy;
 • określana jest dokładna ilość osób niepełnosprawnych, które są zatrudniane przez Klienta (ich grupy inwalidzkie, rodzaje schorzeń, daty zatrudnienia);
 • wstępnie wraz z klientem ustala się stanowiska, na które przeprowadzona może być ewentualna rekrutacja, pozwalająca osiągnąć wskaźnik zatrudnienia powyżej 6%;
 • określana jest wysokość odpisów, jakie osiągane są z tytułu nabywania usług lub towarów od ZPCH;
 • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed przystąpieniem do projektu i po jego wprowadzeniu;
 • określa się sposób zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stacjonarnie lub w formie telepracy);
 • rozważane są możliwości przystosowania stanowisk pracy lub stworzenia nowych;
 • omawiany jest system kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie telepracy;
 • przedstawiane są wartości dodane, jakie płyną z współpracy z SOD – Paweł Janiszewski oraz naszymi partnerami.

Po ustaleniu wstępnych działań i zebraniu powyższych informacji, klient otrzymuje gotowy preliminarz działań z dokładnie określonymi terminami realizacji poszczególnych etapów z prośbą o ich akceptację lub naniesienie poprawek.

Główne z przewidywanych rezultatów:

 • zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 7% .
 • zawieszenie w 100% wpłat obowiązkowych.
 • uzyskanie dofinansowania do wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Firmie (jedyne ograniczenia nakłada sama ustawa).
 • oszczędność finansowa w związku z wpłatami obowiązkowymi i uzyskanym dofinansowaniem do 60 %.
 • pozyskanie kosztów w miejsce wydatku, jak było to w przypadku wpłat obowiązkowych.

Moduł II skierowany do Samorządów:

Firma SOD – Paweł Janiszewski wraz z przedstawicielem danego Samorządu  podczas spotkań omawia możliwości wdrożenia projektu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jego w strukturach.

W pierwszych rozmowach duży nacisk zostanie położony na działania, które są ukierunkowane na efektywne wykorzystanie wsparcia z budżetu Państwa w postaci dofinansowań do płac osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, i  w komunikacji oraz promocji zatrudnienia. Chcemy, wraz z Samorządami i na przykładach zaczerpniętych z wolnego rynku, zobrazować jak bez dużych nakładów finansowych wykorzystać ogromny potencjał intelektualny jaki drzemie w osobach niepełnosprawnych,  dzięki któremu można przyspieszyć rozwój lokalnego społeczeństwa. Moduł II, który ma dotyczyć samorządów, jest ściśle związany z Modułem I,  ale w odróżnieniu od niego tu głównym celem jest wsparcie i pomocy we wprowadzeniu osób niepełnosprawnych w struktury samorządowe i efektywnym spożytkowaniu ich wiedzy. Nasze działania w główniej mierze chcemy skupić na obszarach:

 • zdalnej (teleinformatycznej) obsługi petentów samorządów;
 • prowadzenia kampanii promocyjnych (mailing, korespondencja);
 • promocji wydarzeń, uroczystości, itp.;
 • ankietowania, badania nastrojów, sondaży;
 • obsługi petentów w zakresie zagadnień związanych z tematyką osób niepełnosprawnych;
 • promowania instytucji podległych danemu samorządowi.

Wymienione działy stanowią pola, na których osoby niepełnosprawne sprawdzą się doskonale. Dodatkowym projektem w ramach tego Modułu, który pragniemy z Państwem realizować, będzie projekt związany z promocją miejsc przyjaznych osoba niepełnosprawnym.

W odróżnieniu od dotychczasowych pomysłów tego typu, ten będzie realizowany przez Państwa pracowników, którzy na bieżąco będą informować o stanie faktycznym, a co za tym idzie o możliwości podniesienia prestiżu regionu w tym zakresie.

Podczas spotkania omawiane są następujące kwestie:

 • czy dany Samorząd jest przystosowany dla pracowników niepełnosprawnych;
 • czy był lub jest beneficjentem programów de minimis;
 • określenie średniego miesięcznego zatrudnienia przez ostantnie 12 miesięcy;
 • określenie dokładnej ilości osób niepełnosprawnych, jaka jest zatrudniana przez Klienta;
 • wstępne ustalenie stanowiska, na które przeprowadzona będzie rekrutacja, która pozwoli na osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia powyżej 6%;
 • określa się wysokości wpłat obowiązkowych przed wdrożeniem projektu i po jego wprowadzeniu;
 • określenie sposobu zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • rozważenie możliwości przystosowania stanowisk pracy lub samego budynku do potrzeb niepełnosprawnych pracowników;
 • omówienie systemu kontroli nad wykonywaniem zadań powierzonych w systemie telepracy.

Po ustaleniu wstępnych działań i zebraniu powyższych informacji, podmiot otrzymuje gotowy preliminarz działań z dokładnie określonymi terminami realizacji poszczególnych etapów.

Główne przewidywane rezultaty

 • Zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia.
 • Zawieszenie wpłat obowiązkowych w samym samorządzie.
 • Uzyskanie dofinansowania do wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych (jedyne ograniczenia nakłada sama ustawa).
 • Oszczędność finansowa w związku z wpłatami obowiązkowymi i uzyskanym dofinansowaniem do 60 %.
 • Pozyskanie kosztów w miejsce wydatku, jak było to w przypadku wpłat obowiązkowych.
 • Rozpoczęcie kampanii promującej region jako przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Nakłady i koszty
Koszty jakie ponosi Klient w związku z wprowadzeniem projektu są ściśle uzależnione od indywidualnych ustaleń. Zazwyczaj ograniczają się od kosztów obsługi i różnicy między całkowitymi kosztami zatrudnienia pracowników, a uzyskanym dofinansowaniem. Jeśli chodzi o realizację projektów z Samorządami, koszty ustalane są w oparciu o  formę współpracy i zakres działań.

Adresaci projektu
Adresatami naszego projektu są wszystkie podmioty zatrudniające pracowników. Od ich wielkości zależy dostosowanie zakresu naszych działań (zakres zamieszczony w zakładce Usługi).