Aktualności

Nawiązanie nowych współpracy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że grono naszych klientów znowu się powiększyło! Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy dobrego wyboru. Nasi nowi klienci to:

Kuchnie Świata

Vcentrum

MDH

L&B Wyrębski 

Krasnobrodzka Racing


Regranting: wsparcie działań lokalnych na rzecz edukacji dla rozwoju

Drodzy Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem "LADDER-Władze lokalne jako promotorzy edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości". Projekt skierowany jest do osób planujących działania na szczeblu lokalnym mające na celu edukację dla rozwoju lub podnoszenia świadomości. W podanym linku (http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/konkursy/1090-regranting-wsparcie-dzialan-lokalnych-na-rzecz-edukacji-dla-rozwoju) będą mogli Państwo zaczerpnąć niezbędnych informacji, pobrać wnioski i sprawdzić budżet projektu. Zapraszamy do skorzystania! 

 

Nowe Programy

W dniu 16.XII.2016 roku, PFRON zatwierdził i wprowadził trzy nowe programy mające na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością. Realizacja programów będzie trwała do 31 XII 2020 roku.

"Praca - Integracja"  to program, którego założeniem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez:

 • - wypracowanie i wzmocnienie kwalifikacji zawodowych;
 • - nabycie umiejętności pracowniczych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia;
 • - zmniejszenie barier związanych z mobilnością osób niepełnosprawnych; 
 • - podjęcie i utrzymanie zatrudnienia;
 • - ukształtowanie pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnikami programu mogą być:

 • - przedsiębiorstwa, które spełnią odpowiednie warunki, czyli zgłoszą do PFRON-u gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy; 
 • - organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON.

Obszary wsparcia dotyczą:
     - rozpoznawania potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej na stanowisku pracy;
     - organizowania indywidualnych i grupowych kursów;
     - zniwelowania barier funkcjonalnych i technologicznych u potencjalnego pracodawcy m.in. dofinansowanie zakupu sprzętów, urządzeń, usług, które są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy;
     - wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci:

 • asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia;
 • dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia;
 • dodatku motywacyjnego.

Ostatni obszar dotyczy budowania pozytywnego wizerunku pracowników z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

Maksymalny koszt wsparcia ze środków PFRON działań na rzecz aktywności zawodowej adresata programu wynosi w przypadku adresata programu, który podejmie zatrudnienie - 17.000 zł.

Koszty te nie mogą przekroczyć podanej sumy w przypadku :

 • dojazdu adresata programu do i z pracy w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia - kwoty 200 zł miesięcznie;
 • dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia - kwoty 400 zł miesięcznie;
 • adresata programu, który nie podejmie zatrudnienia - 3.000 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy jednego, zatrudnionego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, adresata programu i odnosi się do całego okresu udziału w programie.
W sytuacji, gdy adresat programu zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy, łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

„Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Adresatami programu są:

 • organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej i prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli, które nie są przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami Skarbu Państwa, zwane dalej „instytucjami publicznymi”;
 • samorząd gminny, powiatowy i województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”;
 • państwowe oraz samorządowe kultury, zwane dalej „instytucjami kultury”.

Wnioskodawcami w ramach programu tj. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej są:

 • jednostki organizacyjne instytucji publicznych;
 • jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie);
 • instytucje kultury.

Beneficjentami ostatecznymi są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pozostające bez zatrudnienia. Okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 12 miesięcy. Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, ZUS, i US oraz innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów:

 • wyposażenia nowych stanowisk pracy;
 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń technologii;
 • szkoleń osób niepełnosprawnych jak i pracowników wnioskodawcy;
 • organizacji przez pracodawców dowozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;
 • dodatku motywacyjnego.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy.

W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy, łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 400 zł miesięcznie dla każdego beneficjenta ostatecznego objętego tą formą pomocy. Dodatek może być dofinansowany przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i musi być wypłacony w okresie zatrudnienia beneficjenta ostatecznego.

Wnioskodawca może wystąpić o dofinansowanie dodatku, o ile beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, czy opieką nad osobą zależną. W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku motywacyjnego może zostać podwyższona o maksymalnie 200 zł (do 600 zł miesięcznie pod warunkiem, że pracodawca nie zapewnił dowozu beneficjentów ostatecznych do i z zakładu pracy).

Dofinansowanie kosztów szkoleń może obejmować następujące nakłady pieniężne poniesione przez wnioskodawcę:

 • usługi szkoleniowej;
 • usługi tłumacza migowego, tłumacza przewodnika, lektora dla osób niewidomych;
 • zakwaterowania i wyżywienia;
 • materiałów szkoleniowych.

W przypadku otrzymania pomocy finansowej w ramach programu wnioskodawca zobowiązany jest do:

 • wyposażenia nowych stanowisk pracy, które dotyczą w szczególności: powierzchni, oświetlenia, temperatury pomieszczenia, wilgotności powietrza, dopuszczalnych norm stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, hałasu, zapewnienia na nowych stanowiskach pracy właściwych warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich dostosowań, niezbędnych w związku z rodzajem niepełnosprawności beneficjenta ostatecznego;
 • zatrudniania na nowych stanowiskach pracy beneficjenta ostatecznego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Okres nie wykonywania pracy przez beneficjenta ostatecznego zatrudnionego na nowym stanowisku pracy wydłuża czas trwania zobowiązania o okres równy okresowi nie wykonywania pracy.

Udzielone urlopy bezpłatne wychowawcze, macierzyńskie i długotrwałe zwolnienia lekarskie (powyżej 33 dni), wydłużają czas trwania zobowiązania o okres równy okresowi urlopu lub długotrwałego zwolnienia lekarskiego, jeśli wnioskodawca nie zatrudni na tym stanowisku - na czas określony - innej osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli okres zatrudnienia beneficjenta ostatecznego będzie krótszy niż 12 miesięcy, wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić do PFRON środki finansowe, które otrzymał tytułem dofinansowania kosztów wysokości równej 1/12 ich części za każdy miesiąc kalendarzowy brakujący do 12 miesięcy.

Wnioskodawca nie zwraca środków w sytuacji jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu inną osobę niepełnosprawną posiadającą odpowiednie kwalifikacje, przy czym wynikająca z tego tytułu przerwa w zatrudnieniu wydłuża czas trwania zobowiązania o okres równy przerwie w zatrudnieniu.

"Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami"

Jest to program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele programu:

 • wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiągany poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, którym wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizacje projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach RPO (Regionalnych Programów Operacyjnych).

Cele operacyjne:

 • wspieranie pełnego i skutecznego udziału osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie obywatelskim;
 • wyrównywanie szans współuczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu braku adekwatnych do potrzeb form wsparcia, w tym w szczególności usług wspierających świadczonych w miejscu pracy, miejscu zamieszkania, placówkach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych;
 • deinstytucjonalizacja (proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności) usług wspierających rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami;
 • współpraca PFRON z Zarządami Województw w zakresie stałego polepszania warunków życia oraz zapewnienia odpowiednich usług wspierających dla osób z niepełnosprawnościami.

Formy pomocy i zakres współpracy:

I.Dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu projekty powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • zapewnienia dostępności świadczonych dla ogółu ludności w społeczności lokalnej usług i urządzeń, tak by były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi osobami oraz odpowiadały ich potrzebom;
 • tworzenia dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami zindywidualizowanych i efektywnych form wsparcia, w tym pomocy osobistej (usługi asystenckie, czyli usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub na rzecz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego), wszechstronnej rehabilitacji, zatrudnienia wspomaganego, edukacji i usług społecznych (w tym tymczasową opiekę dającą wytchnienie stałym opiekunom), w taki sposób, aby usługi:

   a) były oparte na multidyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i potencjału osób z niepełnosprawnościami;

   b) były tworzone z uwzględnieniem opinii i uwag beneficjentów wsparcia;

  c) wspierały udział i integrację w społeczeństwie oraz włączenie we wszystkie aspekty życia społeczeństwa, i były dobrowolne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami możliwie blisko społeczności,  w których żyją w tym na obszarach wiejskich;

   d) ułatwiały mobilność osób z niepełnosprawnościami w sposób i w czasie przez nie wybranym;

   e) obejmowały pomoc z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami.

Z zastrzeżeniem zgodności celów i działań z:

 • SZOOP RPO (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  Regionalnych Programów Operacyjnych) poszczególnych województw, które przystąpią do realizacji programu;
 • regulaminami konkursów ogłaszanych przez Zarządy Wojewódzkie, które przystąpią do realizacji programu;
 • wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności dotyczącymi realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego ubóstwa, rynku pracy oraz edukacji.

II.Zalecenia dotyczące zakresu kierunku zadań priorytetowych realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu określane będą przez Zarząd Województwa we współpracy z PFRON. Potencjalni adresaci konkursu oraz obszary wsparcia, będące jego przedmiotem, konsultowane będą każdorazowo z PFRON.

Zasięg i okres realizacji programu

Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON. Termin zakończenia określi również Rada Nadzorcza. Program realizowany jest na terenie województw wdrażających Regionalne Programy Operacyjne, które podejmą decyzję o przystąpieniu do programu.

Adresaci programu

Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON. Szczegółowe warunki  z oraz wzory dokumentów zawarte są w Procedurach Realizacji Programu.

Beneficjentami wsparcia  są osoby niepełnosprawne.

Realizatorzy programu i ich zadania

Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację i wdrażanie działań związanych z realizacją wzoru porozumienia programu są:

a)rada nadzorcza, zarząd, biuro i oddziały PFRON;

b)zarządy województw.

Do zadań rady nadzorczej PFRON należy:

 •  zatwierdzenie programu;
 •  podejmowanie decyzji w sprawie zmian w programie, po wcześniejszych konsultacjach z Zarządami Województw;
 •  podejmowanie decyzji w zakresie zasięgu i okresu realizacji programu.

Do zadań zarządu PFRON należy:

 • wnoszenie do rady nadzorczej PFRON projektów modyfikacji programu po wcześniejszych konsultacjach z zarządami województw;
 • zatwierdzenie procedur realizacji programu oraz dokumentów stanowiących załączniki do procedur:

     - wzoru porozumienia zawieranego z Zarządem Województwa, określającego szczegółowy zakres współpracy ze wskazaniem praw i obowiązków stron  w ramach programu, wskazujących sposób przepływu środków finansowych pomiędzy PFRON a województwem;

     - wzoru umów realizacyjnych podpisywanych przez PFRON z zarządem województwa w zakresie realizacji programu oraz środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu;

         - szczegółowych kryteriów dostępu dla  wnioskodawców;

         - szczegółowych wymagań w zakresie przeznaczenia środków PFRON na konkretne formy pomocy.

 • dokonywanie corocznie podziału środków finansowych przewidzianych w planie  finansowym PFRON na realizację programu;
 • podejmowanie decyzji o terminach realizacji programu w poszczególnych latach;
 • dokonanie oceny realizacji programu po jego zakończeniu.

Do zadań Biura i Oddziałów PFRON należy:

 • realizacja programu;
 • przedkładanie zarządom wojewódzkim list wnioskodawców spełniających kryteria dostępu do uczestnictwa w programie;
 • współpraca przy ustalaniu  szczegółowych wymagań w zakresie  przeznaczenia środków PFRON na finansowanie wkładu własnego na konkretne formy pomocy;
 • zarządzanie programem;
 • monitorowanie programu;
 • kontrola wydatkowania środków PFRON;
 • dokonywanie okresowej i końcowej ewaluacji programu.

Do zadań Zarządu Województwa należy:

 • podejmowanie decyzji o terminach realizacji konkursów ogłaszanych w ramach programu w  poszczególnych latach jego realizacji na podstawie  porozumienia zawartego z PFRON;
 • opracowanie dokumentacji konkursowej;
 • ocena formalna projektów;
 • ocena merytoryczna projektów;
 • obsługa prawno-finansowa;
 • nadzór nad realizacją projektów, w tym kontrola;
 • ewaluacja projektów.

Finansowanie realizacji programu

Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON. Przekazywanie środków finansowych PFRON Zarządom Województw w ramach programu następuje na podstawie zawartych przez Oddziały PFRON umów realizacyjnych.

 

Grono naszych klientów znów się powiększyło

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że grono naszych Klientów powiększyło się o dwie Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Firmę Transportową oraz Biuro Doradztwa Podatkowego. Nasi nowi klienci to:

VCentrum Niezależny serwis i dealer;

Avenir Consulting Group Sp. z o.o.;

- Trans Wiśniewski Grzegorz Wiśniewski;

Biuro Doradztwa Podatkowego Małgorzata Olbryś;

Łączna ilość stworzonych miejsc pracy na obecną chwilę w w./w Firmach, wynosi 11-ście stanowisk, plus pozyskane dofinansowania na dwa nowe stanowiska, co daje łącznie 13-ście nowo zatrudnionych osób z niepełnosprawnością.

Chcieliśmy jeszcze raz, serdecznie podziękować naszym Klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli przy realizacji Naszego projektu To Wake Up.

W obecnym miesiącu odbędziemy siedem spotkań w sprawie kolejnych miejsc pracy w systemie Telepracy i Pracy Stacjonarnej.

Dziękujemy                                            

Zespół SOD-Paweł Janiszewski

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017:  4 218,92 zł - Monitor Polski 


Zmiany w dofinansowaniu i wpłatach na rzecz PFRON

1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji. Dotyczą one:

 • wpłat obowiązkowych na PFRON
 • dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • refundacji składek  ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych
 • gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) przez Zakłady Pracy Chronionej oraz Zakładowym Funduszem Aktywności (ZFA) przez Zakłady Aktywności Zawodowej

Wpłaty obowiązkowe

 • z obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu zbyt niskiego zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwolniono Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
 • ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON - nowe regulacje prawne:
 • zmniejszono wysokość ulgi z 80% do 50% wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu
 • wprowadzono sankcje finansowe za nieprawidłowo udzielane ulgi przez uprawnionych pracodawców
 • wprowadzone zostaną nowe formularze deklaracji i informacji (szczegóły tutaj)
 • z 12 do 6 miesięcy skrócony został czas wykorzystania ulgi, dla ulg otrzymanych od 1 lipca 2016 r.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą

 • refundacja przysługuje po opłaceniu składek w całości przed złożeniem wniosku o refundację (szczegóły tutaj)

Dofinansowanie do  wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

 • pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia – następuje zmiana dotycząca tzw. efektu zachęty
 • dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przysługuje pod warunkiem wypłacenia wynagrodzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (szczegóły tutaj)

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA)

 • Zakłady Pracy Chronionej – ujednolicono termin przekazywania zaliczek na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zakłady Aktywności Zawodowej – przyjęto zasadę, że Zakładowy Fundusz Aktywności nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej


Nowe wzory formularzy WND za 01/2015 w SODiR

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, PFRON informuje, że nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składane za okresy sprawozdawcze począwszy od stycznia 2015 roku zostaną udostępnione w systemie SODiR od dnia 2 lutego 2015 roku. Złożenie wniosku za okres sprawozdawczy 01/2015 na dotychczasowym wzorze formularza będzie skutkowało skierowaniem go w stan "odrzucony - niepoprawna wersja dokumentu".


Dobre info na wesoło


Postępowanie egzekucyjne ograniczone w stosunku do osób niepełnosprawnych

Najnowsza nowelizacja przepisów postępowania cywilnego rozszerza ochronę na dłużników będącymi osobami niepełnosprawnymi.

W dniu 18 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – części poświęconej postępowaniu egzekucyjnemu. Zmiana dotyczy art. 829 k.p.c., który dokonuje wyliczenia przedmiotów nie podlegających egzekucji komorniczej.

Przepis ten został wzbogacony o kolejny pkt 9 stanowiący, iż spod egzekucji komorniczej wyłączone są przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność. Nowa regulacja znajduje zastosowanie także w już toczących się postępowaniach egzekucyjnych.


Tworzymy nowe miejsca pracy


Szanowni Państwo

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że 3 marca 2014r, firma SOD - Paweł Janiszewski połączyła swoje siły z Panią mgr Moniką Kalisiewicz, właścicielką firmy Monika Kalisiewicz "Nasz Horyzont". Działania jakie podjęliśmy, pozwoliły nam na rozwinięcie działań w zakresie obsługi projektów telepracy oraz stworzenie w czerwcu 2014 r. telefonicznego działu sprzedaży w firmie pośrednictwa kredytowego.

Dodatkowo w listopadzie 2014 r, utworzyliśmy kolejne dwa stanowiska, które wspomagają pracę Call Center i są pierwszymi sprzedażowymi stanowiskami w trybie telepracy jakie stworzyła nasza Firma.


Zrównanie dofinansowania

"Od kwietnia 2014 r. zrównanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych bez względu na status pracodawcy.

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (o której mowa w temacie 1 niniejszego działu), wprowadza zmiany także w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Dotyczą one miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. I tak od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ma wynosić:
1.800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
1.125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, będą zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych."

Źródło: GOFIN


Umowa o współpracy z Self Company Group Kucharscy i Szcześniak


Szanowni Państwo!

31 października 2013 roku, SOD - Paweł Janiszewski podpisał umowę o współpracy z Firmą Self Company Group Kucharscy i Szcześniak Sp. J.. Negocjacji z naszym klientem trwały trzy miesiące i były bardzo intensywne. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w związku z naszą współpraca powstały również trzy nowe stanowiska pracy. Jeszcze raz gratulujemy podjętej decyzji i serdecznie witamy wśród grona naszych wyjątkowych Klientów.


Umowa o współpracy z Kancelarią SOKRATES

W dniu 2 sierpnie 2013 r. w Łodzi, Firmy SOD - Paweł Janiszewski i Kancelaria Prawna „SOKRATES” Janusz Kaczmarek i Wspólnicy Spółka Komandytowa, podpisały umowę o współpracy. Kompleksowa obsługa w zakresie prawnym i pozyskiwaniu dofinansowań do płac zatrudnianych osób niepełnosprawnych to główne cele na jakich skupią się Firmy w zakresie zawartej umowy. Cele te są ściśle związane z promowaniem nowego podejścia, w którym połączono wczesną i kompleksową pomoc prawną osobom poszkodowanym np. w wypadkach z silną promocją zatrudnienia osób, które w związku z takimi zdarzeniami stały się niepełnosprawne. Wierzymy, że wspólne działania pomogą i ułatwią rehabilitację osobom do których dotrzemy, zaś Firmy, które podejmą z nami współpracę, odniosą z niej wymierne korzyści.


Rozmowy w sprawie utworzenia Fundacji

W dniu 31 lipca 2013 r., rozpoczęliśmy rozmowy w sprawie utworzenia Fundacji promującej działania, związane z rehabilitacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych, za pomocą projektów pod roboczymi nazwami "Twój, pierwszy Prawnik", "Życie na wynos, Poproszę", "Wielki mały Inicjator".

Projekty te skierowane są również do osób pełnosprawnych, których udział będzie znaczący i nieodzowny dla ich powodzenia.

Głównym cele spotkania było rozpoczęcie wstępnych ustaleń co do zasad działania, form współpracy oraz dotarcia do odbiorców indywidualnych, firm i samorządów.