Wstęp do naszych usług

Zgodnie z "Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych", Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, mogą ubiegać się o dofinansowanie do całkowitych kosztów zatrudnienia tych pracowników natomiast należy pamiętać, że na pracowników z grupą inwalidzką w stopniu umiarkowanym i lekkim, którzy osiągnęli wiek emerytalny dofinansowanie nie przysługuję.

Stopnie niepełnosprawności Znaczny Umiarkowany Lekki
Nie zaliczone do schorzeń-specjalnych         1.800 zł  1.125 zł  450 zł 
Zaliczone do schorzeń-specjalnych 2.400 zł  1.725 zł  1.050 zł 

SOD - Paweł Janiszewski wraz z partnerami, to orędownik czynnych i racjonalnych działań, prowadzących do efektywnego wykorzystania wieloletniego doświadczenia i wiedzy jaką zdobyli przy realizacji projektów. Połączenie wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem umożliwia osiągnięcie, oszczędności związanych z wpłatami obowiązkowymi na rzecz PFRON nawet o 60%, oraz pozyskanie dofinansowania na już zatrudnione osoby niepełnosprawne.

Prosimy o wybranie usługi dostosowanej do wielkości zatrudnienia w Państwa firmie.

    

W art. 4 ustęp 5 ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czytamy:

"Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:
1) przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
2) zatrudnienia w formie telepracy."

zaś w ustępie 6 tego samego artykułu:

"Kontrolę w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

oraz

w art. 21 ust. 1, 2a i 2b tej samej ustawy czytamy dalej:
" 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach następnych.

[2b. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 0,5% w roku 2000, 1% w latach 2001–2004 i 2% w roku 2005 oraz w latach następnych.]

Nowe brzmienie ust. 2b w art. 21 wejdzie w życie z dn. 1.10.2016 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198).

<2b. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 0,5% w roku 2000, 1% w latach 2001–2004 i 2% w roku 2005 oraz w latach następnych.>

Z poważaniem
Paweł Janiszewski
Właściciel SOD-Paweł Janiszewski